top of page

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die worden aangegaan tussen E-pimp Academy, hierna te noemen "wij", en deelnemers aan onze programma's, hierna te noemen "studenten".

2. Inschrijving en Betalingsverplichting
   2.1 Door inschrijving voor een programma van E-pimp Academy gaat de student akkoord met deze algemene voorwaarden en verbindt zich daarmee tot de betaling van het verschuldigde bedrag.
   2.2 De betalingsverplichting ontstaat op het moment van inschrijving, ongeacht of de betaling in termijnen wordt voldaan.

3. Betaling
   3.1 De betaling van het verschuldigde bedrag kan geschieden in termijnen, zoals gespecificeerd in het programma-aanbod.
   3.2 Indien de betaling in termijnen plaatsvindt, blijft de betalingsverplichting voor het volledige bedrag van kracht, ongeacht eventuele voortijdige beëindiging van het programma door de student.

4. Annulering en Restitutie
   4.1 Annulering van de inschrijving dient schriftelijk te geschieden.
   4.2 Bij annulering door de student blijft de betalingsverplichting voor het volledige bedrag van kracht, tenzij anders overeengekomen.
   4.3 Restitutie van reeds betaalde bedragen vindt niet plaats, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Inhoudelijke Content en Vertrouwelijkheid
   5.1 De studenten mogen geen inhoudelijke content van onze programma's delen met derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van E-pimp Academy.
   5.2 Bij schending van deze vertrouwelijkheid is de student een boete van 5000 euro verschuldigd aan E-pimp Academy en wordt de student per direct gestopt uit het programma.

6. Verantwoordelijkheid
   6.1 E-pimp Academy spant zich in om kwalitatief hoogwaardige programma's aan te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen of gevolgen daarvan.
   6.2 Deelname aan onze programma's geschiedt op eigen risico van de student.

7. Intellectueel Eigendom
   7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de programma's en het lesmateriaal berusten bij E-pimp Academy.
   7.2 Het is de student niet toegestaan om zonder toestemming van E-pimp Academy het lesmateriaal te kopiëren, verspreiden of anderszins te gebruiken voor commerciële doeleinden.

8. Toepasselijk Recht
   8.1 Op alle overeenkomsten tussen E-pimp Academy en de student is zowel Nederlands als Amerikaans recht van toepassing.
   8.2 In geval van geschillen is de rechtbank van de staat Florida, Verenigde Staten, bevoegd.

Door inschrijving voor een programma van E-pimp Academy verklaart de student kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

bottom of page